fbpx
Användarvillkor2022-12-08T10:16:59+01:00
användarvillkor banner

Avändarvillkor

1.1 Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkoren”) noggrant innan du börjar använda tjänsten (”Tjänsten”) som tillhandahålls via webbplatsen www.taskrunner.se och mobilapplikationen TaskRunner. Tjänsten drivs och tillhandahålls av oss, det svenska aktiebolaget TaskRunner AB, org.nr. 556933-7016 (”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt”).

1.2 Du, fysisk som juridisk person, som registrerar eller avser att registrera ett konto i Tjänsten, är en användare av densamma (”Användare”). Användare som i Tjänsten söker anbud kallas i det följande för ”Uppdragsgivare” och Användare som lämnar anbud i Tjänsten kallas i det följande för ”Runner”. Med ”Besökare” avses både fysiska och juridiska personer som besöker Tjänsten utan att vara en Användare.

1.3 Din åtkomst till och användning av Tjänsten är villkorad att du accepterar och efterlever Villkoren. Villkoren gäller för alla Besökare, Användare och andra som har åtkomst till eller använder Tjänsten och/eller någon annan tjänst som förmedlas genom Tjänsten. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att du är bunden av Villkoren.

2.1 Vi tillhandahåller ett verktyg för Användare som genom Tjänsten kan söka, lämna och acceptera anbud avseende utförandet av olika typer av tjänster. Uppdragsgivare kan nyttja Tjänsten för att skicka ut förfrågan om att en tjänst ska utföras. Denna tjänst kan Runners därefter lägga anbud på. Uppdragsgivare kan efter anbud från Runners välja att sluta avtal med Runners avseende tjänstens utförande genom att acceptera anbudet. Det uppdrag som utförs med anledning av det slutna avtalet utgör ”Förmedlad tjänst”.

2.2 Vi åtar oss inte att utföra Förmedlad tjänst. Vi ansvarar därför varken för kvaliteten på eller utförandet av Förmedlad tjänst. Avtal mellan Uppdragsgivare och Runner binder inte oss, och sådant avtal regleras inte i Villkoren. Skyldigheter och rättigheter som avser Förmedlad tjänst ligger således utanför vårt ansvarsområde. Se mer om detta under punkt 11.

3.1 För att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten behöver vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Du kan läsa mer om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

4.1 Användare kan vara antingen en fysik eller juridisk person. Du får bara registrera ett användarkonto och ditt användarkonto får endast användas av dig. För att registrera ditt konto som Runner krävs det att du har rätt att arbeta i Sverige och har ett svenskt personnummer alternativt ett samordningsnummer.

4.2 Du har rätt att när som helst sluta använda Tjänsten och att avsluta ditt användarkonto. Villkoren slutar att gälla till den sista Förmedlade tjänsten som du är en del av är utförd.

4.3 Vid registrering som Runner godkänner du att vi utför en bakgrundskontroll av dig via verifiera. Du kan läsa mer om de uppgifter vi samlar in och hur de behandlas i vår personuppgiftspolicy

5.1 Du garanterar att du inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller Villkoren. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt användande av Tjänsten. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på din eller andra Användares oaktsamhet.

5.2 Du ansvarar för att allt material som görs tillgängligt av dig via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning.

5.3 För det fall vi finner att något som du lagt upp strider mot gällande lagstiftning eller på annat sätt kan medföra skada för oss eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att radera detta och/eller stänga ditt användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske. Användare accepterar att andra Användare betygssätter denne genom Tjänsten.

6.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Tjänsten vid varje given tidpunkt, inklusive, men inte begränsat till, (i) funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller utan förvarning. All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Tjänsten omfattas av Villkoren.

6.2 Vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten operativ och fungerande under sådana ändringar som beskrivits ovan.

7.1 Vi avser att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året, men förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll av Tjänsten.

8.1 Vi använder oss av en tredje parts elektronisk betalningslösning, Stripe och erbjuder även betalning via faktura. För att kunna använda Tjänsten måste Användaren godkänna våra användarvillkor, vilket man gör i samband med registreringen. Stripe kommer då att få tillgång till vissa av dina personuppgifter för att kunna förmedla betalning mellan Uppdragsgivare, Runner och oss (du kan läsa mer om detta i vår personuppgiftspolicy). Stripe accepterar betalning med de vanligare betalkorten så som VISA, MasterCard och American Express. Se mer under Stripes användarvillkor.

8.2 Som Uppdragsgivare ska betalning ske när du väljer att acceptera ett anbud från en Runner. För förmedlandet av tjänsten kommer vi att ta ut 12-20% av den ersättning som Uppdragsgivare ska betala Runnern för det utförda arbetet. Utbetalning sker sedan när Uppdragsgivare godkänner utförd förmedlad tjänst, varpå utbetalning till Runners angivna bankkonto sker inom 3-7 bankdagar. Förmedlingen av ersättningen till Runner innebär inte att Runner på något sätt står i anställnings- eller uppdragsförhållande till oss.

8.3 Vid val av faktura som betalmetod ska betalning av fakturan ska ske senast inom femton (15) dagar från fakturans utställandedatum. Fakturan skickas till den e-postadress du registrerat ditt konto med.

8.4 Du accepterar att vi inte ansvarar för någon som helst förlust i anledning av obehörig användning av betalkort, eller annan betalningsmetod, av en tredje part i samband med din användning av Tjänsten.

9.1 För det fall Runner inte infinner sig eller är så försenad att den Förmedlade tjänsten inte kan utföras, återbetalas hela ersättningen till Uppdragsgivare. Då varje fall är unikt förbehåller vi oss rätten att bedöma när det kan anses att man är så försenad att återbetalning ska utgå. Är man som Uppdragsgivare inte nöjd med Tjänsten kan man i vissa fall erhålla återbetalning. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att ta ut vår ersättning enligt punkt 8.2 för den Förmedlade Tjänsten. Återbetalningen sker inom 30 dagar efter uppdragets utförandedatum. För de fall uppdrag inte godkänns av Uppdragsgivare med anledning av kvalitetsskäl kan ersättningen ändå komma att utbetalas till Runner, läs mer under punkt 11.

9.2 Om en Runner inte infinner sig för utförande av en Förmedlad tjänst, eller inte infinner sig enligt avtalad tid, kan vi komma att stänga av Runnerns användarkonto enligt punkt 5.3.

9.3 Om Runnerns avbokningar, där Runnern varit den avbokande parten, överstiger en siffra på 5% under de senaste rullande 60 dagarna kan Runnerns profil komma att granskas vilken kan leda till en tillfällig avstängning av Runnerns användarkonto enligt punkt 5.3. 

9.4 I de fall där uppdrag mellan kund och Runner som fått kontakt via TaskRunner-appen, sker utanför plattformen, äger TaskRunner rätten att utan förvarning ta ut vite (straffavgift) gentemot kund samt Runner. Avgiften ligger på 20 000 kr per uppdrag gentemot Runner samt 5 000 kr per uppdrag gentemot kund. Fakturan på beloppet skickas till Runner respektive kund och drivs in av extern samarbetspartner. 

TaskRunner förbehåller sig rätten att äga kontakten mellan Runner och kund under de kommande 3 åren från datumet som uppdrag kopplat till kunden publicerats på plattformen.

10.1 Vi äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i Tjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.

10.2 Vid länkning till Tjänsten ska den alltid öppnas i ett nytt fönster. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att Tjänstens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

11.1 Vi ansvarar inte för tekniska fel, eller maskinvaru- eller mjukvarufel. Vi ansvarar inte heller för förlorade eller otillgängliga nätverksanslutningar, eller frånkopplingar från ditt användarkonto. Vi utlovar inte att Tjänsten kommer att möta dina krav eller förväntningar på den, eller att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller fri från fel.

11.2 Vi gör allt vad vi kan för att säkerställa att Tjänsten motsvarar dina förväntningar och vid fel på Tjänsten kommer vi att göra allt vi kan för att hitta en bra lösning för dig. Vi är dock bara en förmedlare av tjänster och i de fall du råkar ut för, direkt eller indirekt, skada eller förlust som orsakas eller påstås ha orsakats genom, eller i samband med, användning av Tjänsten eller Förmedlad tjänst, accepterar du att vi inte är ansvariga eller ersättningsskyldiga. Uppdragsgivare ska därför vid skada eller förlust avseende Förmedlad tjänst vända sig direkt till den Runner som åtagit sig att utföra Förmedlad tjänst. Notera dock att både Uppdragsgivare och Runner är försäkrade enligt punkt 15.

11.3 Då Uppdragsgivare och Runner ingår avtal om utförande av Förmedlad tjänst, åligger det Runner att utföra tjänsten på det sätt som överenskommits. Det åligger Uppdragsgivare att infinna sig på den plats och vid den tidpunkt som avtalats för att ta emot tjänsten från Runner. Vi är inte part i avtalet och har således ingen ersättningsskyldighet gentemot Användare för avtal de träffat med varandra genom nyttjandet av Tjänsten. Vi har inte heller någon skyldighet att utföra tjänster åt Uppdragsgivare, och tar inget ansvar om Runner är försenad med utförandet av Förmedlad tjänst eller dess beskaffenhet.

11.4 Som endast en förmedlare av tjänster, åtar och/eller engagerar vi oss inte att lösa eventuella tvister mellan Användare. Eventuella tvister måste därför lösas direkt mellan Användare, utan vår inblandning.

12.1 Med undantag för de fall vi har agerat grovt vårdslöst, är vi alltid befriade från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför vår kontroll, såsom, men inte begränsat till, vattenskada, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. Föreligger hinder för oss att tillgängliggöra Tjänsten eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet i detta stycke, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

13.1 Köp och försäljning av Förmedlad tjänst kan medföra skattskyldigheter av olika slag. Du ansvarar ensam för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av nyttjandet av Tjänsten. Vi hänvisar till Skatteverket för information om frågor som rör beskattning av tjänster som förmedlas i Tjänsten.

14.1 Vi strävar alltid efter att ha nöjda Användare och rekommenderar därför att du vänder dig direkt till oss med eventuella synpunkter och/eller klagomål.

14.2 Du ska reklamera fel eller brister i Tjänsten som påverkar dig på ett menligt sätt. Reklamation sker till support@taskrunner.se så snart du upptäckt fel eller brist i Tjänsten.

15.1 När Förmedlad tjänst förmedlas via Tjänsten vill vi att både Runner och Uppdragsgivare ska känna sig trygga. Vid varje uppdrag finns det en försäkring som skyddar såväl Uppdragsgivare som Runner, samt egendom enligt nedan. Användaren står själv för självrisken som är på 2500 kr, se mer under de fullständiga försäkringsvillkoren.

15.2 Försäkringsskyddet består i stora delar av:

15.2.1 Vår egendomsförsäkring gäller för skada på egendom för såväl Uppdragsgivare som Runner. Om Runner exempelvis tappar en skruvdragare uppifrån en stege och detta föranleder att verktyget går sönder, täcks detta i egendomsförsäkringen enligt gällande försäkringsvillkor.

15.2.2 Vår ansvarsförsäkring gäller för vissa sådana skador hos Uppdragsgivare eller annan, som Runner orsakar vid utförandet av Förmedlad tjänst. Detta förutsätter att Runner vid utförande av Förmedlad tjänst inte varit vårdslös och inte kan anses vara skadeståndsskyldig för det inträffade. Om Runner exempelvis orsakar Uppdragsgivare vatten- eller elskada, täcks detta inte av ansvarsförsäkringen.

15.2.3 Vår olycksfallsförsäkring gäller för sådan personskada Runner ådrar sig vid utförandet av Förmedlad tjänst.

15.3 Ingen av försäkringarna ovan gäller för skada som uppkommer i samband med varor under transport. Vid transport av möbler som ska slängas gäller försäkringen exempelvis inte. Om skada på transportörens bil uppkommer i samband med transporten går detta på förarens egen försäkring.

15.4 Om du vill veta mer om vad som gäller för just ditt uppdrag kan du ringa till oss eller IF försäkringar på telefonnummer: 0771- 165 56 55.

16.1 Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera de ändrade villkoren i Tjänsten. Sådana villkor ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats i Tjänsten eller på annat sätt godkänts av dig. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

17.1 Om någon bestämmelse i Villkoren helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller inte kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

18.1 På Villkoren och Tjänsten ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren och/eller Tjänsten ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Go to Top